REKLAMAČNÍ ŘÁD

Reklamační řád GINTER SPORT

 

GINTER Sport, Kamil Ginter se sídlem Valašské Příkazy 85, 756 12 Valašské Příkazy,  IČ: 68007591, DIČ: CZ7608024193

 

1. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 82/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady nebo vadné plnění (dále jen „Reklamace“).

Prodávající: GINTER Sport, Kamil Ginter se sídlem Valašské Příkazy 85, Valašské Příkazy 756 12,  IČ: 68007591, DIČ: CZ7608024193 Zapsáno v živnostenském rejstříku ŽÚ města Valašské Klobouky, Sklad provozovny pro vrácení zboží: Valašské Příkazy 85, Valašské Příkazy 756 12, Česká Republika. Prodávající je podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu www.gintersport.cz / www.gintersport.sk je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, a Kupující spotřebitel.

Uzavírání smlouvy (typicky kupní smlouva či jiná obdobná smlouva – např. smlouva o dílo) je upraveno v obchodních podmínkách Prodávajícího a Zákonem.

Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost prodávaného Zboží. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců od převzetí zboží s případnými výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou probíhalo vyřízení oprávněné reklamace.

Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku, nejčastěji pádu. Záruka se též nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné a smluvní podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Kupující při uplatnění záruky má tyto nároky z vad Zboží (dále také „věc“):

– Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

– Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

– Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

– Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Kupují musí vadu Zboží vytknout prodávajícímu v souladu se Zákonem bez zbytečného odkladu poté, kdy se vada na Zboží projevila, nebo bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si Zboží prohlédnout a vadu zjistit.

2. Vyřízení reklamace

Při případné reklamaci Kupující kontaktujte Prodávajícího písemně, e-mailem (info@gintersport.cz) nebo telefonicky na čísle +420 604 622 008 . Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne řádného uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého Zboží a to včetně veškerého příslušenství a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží k reklamaci zašle na kontaktní adresu Prodávajícího uvedenou v obchodních podmínkách prodávajícího či reklamačním listu.

Při reklamaci kupující zašle reklamované Zboží prodávajícímu a to za obvyklých přepravních podmínek. Pokud bude reklamované zboží zaslané dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí reklamace by měl být doklad o zaplacení zboží a musí obsahovat popis závady a jejích projevů a datum, kdy byla záhada kupujícím odhalena. Kompletní informace potřebné k vyřízení reklamace uvede Kupující uvést do Reklamačního listu, který doručí Prodávajícímu e-mailem nebo osobně na provozovně nebo poštou spolu s reklamovaným Zbožím.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v provozovně společnosti, kde došlo k zakoupení Zboží. V případě bankovního převodu je Kupující povinen sdělit Prodávajícímu správné číslo účtu, na které si přeje vrácenou částku odeslat.

3. Závěrečná ustanovení

V ostatním se uplatnění reklamace a její vyřízení řídí Zákonem. Prodávající si vyhrazuje právo tento reklamační řád v budoucnu měnit. Podmínky reklamace se však řídí reklamačním řádem platným v době zakoupení reklamovaného Zboží.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 25.3.2022